Prawo spółek handlowych

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną firm-spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Działalność Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje:

 • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
 • rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa,
  sporządzanie umów spółek,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
 • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.