Prawo cywilne

Świadczona przez Kancelarię bieżąca pomoc prawna dotyczy windykacji roszczeń majątkowych poprzez mediację z kontrahentami (dłużnikami) oraz reprezentację Klientów na etapie sądowym i egzekucyjnym zmierzającym do odzyskania Państwa należności. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem projektów umów występujących w obrocie prawnym, a także opinii prawnych umów. Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują:

  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
  • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania,
  • doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń,
  • opiniowanie umów proponowanych przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka,
  • windykacja roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym,
  • zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.