Prawo administracyjne

Pomoc prawna obejmuje reprezentację osób fizycznych i przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i samorządowej, sądami administracyjnymi.

W ramach tej specjalizacji Kancelaria:

  • służy pomocą w składaniu w imieniu Klienta podań, skarg i wniosków do organów administracji publicznej,
  • występuje w imieniu Klientów o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • reprezentuje Klientów w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego